0032(0)493/737.114 contact@LXRY.Autos

Algemene voorwaarden detailing

1. Betaling

 

a. Particulieren

De betaling dient contant afgerekend te worden of per vooruitbetaling.

b. Bedrijven/professionelen

De factuur is contant betaalbaar of per overschrijving met betalingsplicht binnen de afgesproken betalingstermijn (14 kalenderdagen). Bij iedere vertraging in de betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 75. Alle klachten in verband met de factuur dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

2. Voorschot

Voor de meeste behandelingen brengen wij een voorschot in rekening van 30% van het totaalbedrag. Voorschotten zijn niet recupereerbaar. Onze behandelingen nemen vaak meerdere dagen in beslag en op deze manier hebben wij zekerheid van onze planning. Het voorschot wordt in vermindering gebracht bij de eindafrekening.

3. Afhaling en afrekenen

Bij afhaling van de wagen is het vereist het verschuldigde bedrag te vereffenen tenzij anders overeengekomen in bijvoorbeeld een commerciële overeenkomst. U kan steeds betalen via directe overschrijving of cash. Vanaf €3000 aanvaarden we enkel betaling via directe overschrijving.

Onze bank- en bedrijfsgegevens

Bank: BNP Paribas Fortis
IBAN: BE72 0019 0990 2516
BIC: GEBABEBB

LXRY.Autos

Winkelwarande 75, 9042 Sint-Kruis-Winkel

BTW: BE0695.421.308

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Identiteit

LXRY.Autos met maatschappelijke zetel gevestigd te Damstraat 248, 9180 Moerbeke-Waas, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0695.421.308, en hierin vertegenwoordigd door De Leeuw Laurens. LXRY.Autos is een handelsnaam en onderdeel van de éénmanszaak van De Leeuw Laurens.

LXRY.Autos
Adres: Winkelwarande 75, 9042 Sint-Kruis-Winkel, België
Email: contact@LXRY.Autos
Telefoon: +32 (0)493/737.114
O.N.: BE0695.421.308

 

Artikel 2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en soortgelijke overeenkomsten. Bij een overeenkomst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van LXRY.Autos.

Artikel 3. Prijs en offertes

De richtprijzen die van toepassing zijn voor onze diensten worden weergeven op de website. Een exacte prijs is steeds afhankelijk van de staat en het model van het voertuig. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. Offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig tot maximaal 3 maanden na datum van opstelling.

Artikel 4. Overeenkomst, voorschot en annulatie

De overeenkomst van een dienst komt tot stand na een aantoonbaar bewijs van bevestiging. Dit kan per e-mail, brief of telefoon/sms.

Voor de meeste behandelingen brengen wij een voorschot in rekening van 30% van het totaalbedrag. Voorschotten zijn niet recupereerbaar. Onze behandelingen nemen vaak meerdere dagen in beslag en op deze manier hebben wij zekerheid van onze planning. Het voorschot wordt in mindering gebracht bij de eindafrekening.

Bij annulatie na bevestiging van de overeenkomst dient LXRY.Autos als volgt vergoed te worden:

  • Annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de afgesproken totaalprijs.
  • Annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de afgesproken totaalprijs.
  • Annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de afgesproken totaalprijs.

Artikel 5. Betalingen

 

a. Particulieren

De betaling dient contant afgerekend te worden of per vooruitbetaling.

b. Bedrijven/professionelen

De factuur is contant betaalbaar of per overschrijving met betalingsplicht binnen de afgesproken betalingstermijn (14 kalenderdagen). Bij iedere vertraging in de betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 75. Alle klachten in verband met de factuur dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

De klant ontvangt per e-mail een factuur om het bedrag over te maken op volgende bankrekeningnummer: “BE72 0019 0990 2516” met als mededeling het factuurnummer,  bijv.: “Factuur 012345”

Artikel 6. Klachten

Indien je niet tevreden bent met ons werk of denkt dat er een probleem is met een service die we geleverd hebben, neem dan binnen 48 uur contact met ons op zodat we snel kunnen handelen om het probleem op te lossen. Vanwege de manier waarop voertuigen worden gebruikt en blootgesteld aan mogelijke schade, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor defecten die na 48 uur worden ontdekt. Vanwege deze reden kunnen wij niet garanderen dat wij de oorzaak zijn.

Artikel 7. Garantie

Bij de installatie van een keramische coating kan je je verwachten aan de voorgeschreven levensduur van het product. De resultaten en verwachte levensduur zijn echter afhankelijk van de manier waarop en hoe vaak je het voertuig gebruikt, hoe goed het voertuig wordt onderhouden en soortgelijke factoren. Een correct onderhoud met onze aanbevolen producten loont en zorgt voor een langdurig resultaat. Een slecht onderhoud laat echter zijn sporen. Onder ‘garantie’ dient verstaan te worden dat het resultaat van de behandeling min of meer in de buurt komt van de verwachte, gemiddelde levensduur. Het verliezen van de hydrofobe eigenschappen valt niet onder de garantie, deze wordt beïnvloed door contaminaties van buitenaf en kan hersteld worden door een behandeling, door ons of door de klant zelf, met de juiste producten. Aansprakelijkheid is enkel van toepassing indien de volledige behandeling (inclusief vereist voorbereidingswerk) werd verricht door LXRY.Autos.

Na de installatie van een keramische coating dient de wagen minimaal 24 uur niet in contact te komen met elementen van buitenaf. LXRY.Autos is op geen enkele manier verantwoordelijk voor nadelige resultaten wanneer deze rusttijd niet kan worden nageleefd. Gedurende de eerste 7 dagen na de installatie dien je zoveel mogelijk wrijving, watercontact en chemicaliën te voorkomen. Na deze periode van 7 dagen kan je de wagen zonder problemen de eerste wasbeurt geven mits gebruik van de juiste producten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

De volledige inhoud op de website van LXRY.Autos (foto’s, teksten, handelsnamen, logo’s en andere grafische elementen) zijn beschermd met auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag uitsluitend door LXRY.Autos worden gebruikt. Voor andere gebruikers is het verboden om deze inhoud op eender welke manier te gebruiken of te bewerken, zonder toestemming van LXRY.Autos.

Indien bovenstaande regels geschonden worden, zal LXRY.Autos eisen om de informatie per direct te verwijderen en optreden met een boete voor onrechtmatig gebruik van deze informatie. Deze boete kan eveneens een schadevergoeding omvatten voor het onrechtmatig gebruik. Bijkomende kosten zoals proces- en advocaatkosten van de auteursrechthebbende dienen te worden vergoed.

Eigendomsrechten die toebehoren aan het CMS-systeem of thema van de website behoren toe aan de ontwikkelaar van het systeem waarmee de website is opgebouwd.

Indien een akkoord voor behandeling werd overeengekomen heeft LXRY.Autos het recht om zowel fotomateriaal als videomateriaal te creëren van het voertuig en deze aan zijn portfolio toe te voegen. Het ontwikkelde beeldmateriaal van de wagen mag voor alle doeleinden van LXRY.Autos gebruikt worden.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder andere, maar niet gelimiteerd tot; stakingen, brand, pandemieën zoals COVID-19, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

Versie 7 maart 2023