0032(0)493/737.114 contact@LXRY.Autos

Algemene voorwaarden verkoop

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van een tweedehandsvoertuig van LXRY.Autos (hierna de verkoper). Daar deze bepalingen bijzonder en essentieel zijn voor de verkoper, primeren zij op alle andere algemene voorwaarden, inbegrepen de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit de garantiedocumenten.

Artikel 1 – Aankoop en levering

1.1. De koper kent op het moment van de ondertekening van de aankoop overeenkomst het aangekochte voertuig en aanvaard het in de toestand waarin het zich bevindt.

1.2. De koper neemt het voertuig in ontvangst op de overeengekomen datum of minstens binnen 8 dagen, vanaf de datum dat hij/zij verwittigd werd van het ter beschikking zijn van het aangekochte voertuig.

Bij gebreken aan in ontvangst name heeft de verkoper het recht om na 10 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van een aangetekende ingebrekestelling tot in ontvangst name, tenzij de koper aantoont dat het uitblijven van de in ontvangst name van het voertuig te wijten is aan een geval van overmacht:

  • Garagekosten te vorderen en
  • De verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

1.3. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

1.4. In geval van financiering zonder tussenkomst van de verkoper en indien deze geweigerd wordt door de kredietinstelling, zal de koper onverwijld de verkoper hiervan in kennis stellen. Het schriftelijke bewijs van deze financieringsweigering moet per brief aan de verkoper worden overgemaakt binnen de maand na ondertekening van de aankoop overeenkomst. Het eventueel betaalde voorschot zal in dat geval worden terugbetaald aan de koper, exclusief de gemaakte kosten om het voertuig klaar te maken voor de koper, inbegrepen maar niet gelimiteerd tot; de kosten van de keuring, de administratieve kosten, de gebruikte benzine, etc. In geval van niet naleving van hetgeen voorafgaat, zal de koper aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

1.5. Een elektrisch voertuig wordt verkocht zonder batterij. Deze laatste is onderworpen aan een afzonderlijk huurcontract met algemene voorwaarden en andere specifieke bijzondere voorwaarden. De koper verklaart ingelicht te zijn voor de overhandiging van de verkoop overeenkomst, dat de oplading van de batterij van zijn elektrisch voertuig een specifieke en compatibele heropladingsuitrusting vereist (heropladingspaal, kabel, etc.) die in het geval van een privé of beroepsinstallatie moet geïnstalleerd worden door een daartoe bekwame elektricien.

Artikel 2 – Betaling

2.1. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het Boek 6 van het Wetboek Economisch Recht, kan de verkoper geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs bedraagt.

2.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt cash, via PayConiq of via overschrijving op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Bij gebruik van overschrijving is een bewijs van betaling vereist voor de levering. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd.

2.3. Indien de prijs niet integraal betaald werd binnen 10 kalenderdagen volgend op de verzending van de aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper beroep doen op de uitdrukkelijke ontbinding, zonder tussenkomst van de rechter, van de verkoop door middel van eenvoudig de versturing van een tweede aangetekend schrijven gericht aan de koper. In dat geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

2.4. De afgifte van een cheque telt niet als betaling: een cheque wordt, maar aanvaard onder voorbehoud van inning.

Artikel 3 – Garantie

3.1. Wettelijke garantie

Overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is de verkoper jegens de koper voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar vanaf voorgenoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

3.2. Contractuele garantie

Indien op het moment van de levering, het voertuig nog geniet van de garantie van de constructeur, wordt de koper ervan bericht dat de modaliteiten van deze garantie zijn beschreven in de bijgeleverde documenten. De koper erkent er kennis van genomen te hebben en ze aanvaard te hebben. De contractuele garanties laten de rechten die de koper put uit zijn dwingende nationale bepalingen onverlet.

De koper verliest zijn recht op de garanties in de volgende gevallen:

3.2.1. De voorschriften van de constructeur werden niet nageleefd. Dit betreft onder andere de voorwaarden van stockage, montage, gebruik, onderhoud, controle en speciale technische operaties (OTS).

3.2.2. Het gebrek vindt haar oorsprong in een wijziging van het product zonder dat dit voorafgaandelijk goedgekeurd was door de constructeur of de verkoper, of in de materialen geleverd door koper.

Bovendien gaat het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling uitgevoerd buiten het net van erkende herstellers.

3.2.3. De schade is te wijten aan normale slijtages, deelname aan sportieve wedstrijden, een ongeval of een geval van overmacht.

3.3. Kennisgeving

Elk gebrek aan overeenstemming en/of elk verborgen gebrek dient per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de verkoper binnen een termijn van 2 maanden.

De koper moet schriftelijk de ontvankelijkheid en de gegrondheid van zijn rechten op de garantie uiteenzetten, tenzij het schriftelijk onmogelijk is. Hetzelfde geldt voor het bewijs van de correcte naleving en/of elke opschorting van termijnen waaraan die rechten zijn onderworpen.

Artikel 4 – Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de aankoopbon de overname van een ander tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de goede uitvoering van deze koopverkoopovereenkomst.

Levering en betaling van het aangekochte tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de aankoop van het beoogde tweedehandsvoertuig, is definitief, voor zover de staat van het andere tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering met minieme, voor de verkoper niet-essentiële details, overeenstemt met de beschrijving ervan op het beide aankoopbon gevoegd document.

Artikel 5 – Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn de volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: (1°) De rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders; (2°) De rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (3°) De rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 6 – Persoonsgegevens

6.1. De gegevens met een persoonlijk karakter verzameld naar aanleiding van de overeenkomst zullen aangewend worden voor het cliëntenbeheer en de marketing van de producten van LXRY.Autos, met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 248. Te dien einde, kunnen de gegevens worden meegedeeld aan partners en aan het net dat contractueel verbonden is met LXRY.Autos. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zicht tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing door een email te verzenden naar het adres: contact@LXRY.Autos.

6.2. De koper is op de hoogte dat het gebruik van het voertuig, en in geval van elektronisch voertuig, dat van de batterij, onderhevig kan zijn aan de verzameling en de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter die de geo-localisatie mogelijk maakt. De koper mag zich daartegen verzetten door het telematisch kastje te desactiveren volgens de modaliteiten uitgelegd in de Handleiding van de Gebruiker. Hij kan eveneens de functie van de geo-localisatie reactiveren door dezelfde modaliteiten te volgen.

6.3. Wanneer de gegevens overgedragen worden door een communicatie-netwerk, zal LXRY.Autos alles in het werk stellen om de onderschepping van de communicatie te vermijden, dit echter zonder de resultaatsverbintenis. Indien de toegang tot de verbonden diensten zich voordoet via een wachtwoord, is de koper ertoe gehouden het wachtwoord niet te delen en als vertrouwelijk te bewaren.

Artikel 7 – Hoedanigheid en verbintenis van de koper

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing voor zover de koper een consument is in de zin van artikel 1, 2°van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. voor zover hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

7.2. Wanner de koper geen consument is in de zin van artikel 7.1. hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 2.1, 3.1 en 5.

In dat geval:

  • Wordt artikel 3.1. door volgende bepaling vervallen:

“De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.”

  • Zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.

 

Versie 7 Maart 2023